ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം

ലീക്ക് ടെസ്റ്ററുകൾ

ബിൽറ്റ്-ഇൻ

  • ODK050 ബിൽറ്റ്-ഇൻ ലീക്ക് ടെസ്റ്റർ - 1 തല
  • ODK250 ബിൽറ്റ്-ഇൻ ലീക്ക് ടെസ്റ്റർ - 1 തല
  • ODK310 അന്തർനിർമ്മിത ലീക്ക് ടെസ്റ്റർ - ഒന്നിലധികം തലകൾ
  • ODK500 ബിൽറ്റ്-ഇൻ ലീക്ക് ടെസ്റ്റർ - 1 തല
പ്രമുഖസ്ഥാനം

നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മറന്നോ?