ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം

ലീക്ക് ടെസ്റ്ററുകൾ

ബിൽറ്റ്-ഇൻ

  • ODK050   ബിൽറ്റ്-ഇൻ ലീക്ക് ടെസ്റ്റർ - 1 തല
  • ODK250   ബിൽറ്റ്-ഇൻ ലീക്ക് ടെസ്റ്റർ - 1 തല
  • ODK310   അന്തർനിർമ്മിത ലീക്ക് ടെസ്റ്റർ - ഒന്നിലധികം തലകൾ
  • ODK500   ബിൽറ്റ്-ഇൻ ലീക്ക് ടെസ്റ്റർ - 1 തല
പ്രമുഖസ്ഥാനം

നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മറന്നോ?