ബ്ലോ മോൾഡിംഗ് ഫാക്ടറികളിലെ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കും എഞ്ചിനീയർമാർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ കോഴ്സ്. ഈ കോഴ്സിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഓപ്പറേറ്റർ / എഞ്ചിനീയർ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും മാലിന്യവും ഉൽപാദന നഷ്ടവും കുറയ്ക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ്. ബ്ലോ മോൾഡിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ കഴിയുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത് കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകും. ഈ കോഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാണ്

പ്രമുഖസ്ഥാനം

നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മറന്നോ?